Zbog ozbiljnijeg nastupa na tržištu unaprijedili smo model ambalaže te izabrali kvalitetnu bocu modernog izgleda koja garantuje sigurno pakovanje na putu do krajnjeg potrošača, a na kraju ostavlja mogućnost recikliranja plastike.